Polska pomoc

 

Akademia dobrego rządzenia dla Mołdawii

Jednym z celów wymiaru polityki wschodniej Unii Europejskiej jest przygotowanie objętych nim państw do akcesji. Zgodnie z raportem z 19 maja 2011 r. przygotowanym przez ADEPT i Expert-Group, który analizuje stan realizacji przyjętych przez mołdawski rząd planów i deklaracji, dotyczących reform wewnętrznych, jedną z przyczyn niskiego tempa reform przybliżających Mołdawię do standardów unijnych jest słaba wydajność administracyjna. Ponadto największe problemy związane są z wdrażanie prawa. Wiele przyjętych strategii oraz zapisów prawnych pozostaje wyłącznie na papierze. Zmiana takiego stanu rzeczy możliwa jest poprzez wskazanie odpowiednich standardów funkcjonowania administracji oraz możliwości jakie stwarza Unia Europejska.   

Województwo Lubuskie posiada bogate doświadczenia związane z procesem wdrażania funduszy unijnych, co powoduje, iż będąc partnerem władz samorządowych miasta Kiszyniowa może pomóc jego administracji w przygotowaniu do efektywnej absorpcji funduszy unijnych oraz przekazać wiedzę i umiejętności o europejskich standardach funkcjonowania administracji.

Ponadto w roku 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim (koordynatorem projektu) przystąpiły do realizacji projektu pt. ”Teraz Mołdawia! Lubuskie doświadczenia - europejskie szanse”, którego głównym celem było wsparcie rozwoju mołdawskiej samorządności lokalnej w procesie współpracy transgranicznej oraz pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej.

Akademia dobrego rządzenia dla Mołdawii

Celem ogólnym projektu jest stworzenie podstaw do profesjonalizacji systemu zarządzania władz samorządowych miasta Kiszyniów poprzez wskazanie najlepszych praktyk dobrego zarządzania, jak i przygotowanie administracji regionalnej do aktywnej absorpcji funduszy unijnych. Projekt zakłada udział 10 przedstawicieli Kiszyniowa w wizytach studyjnych w Polsce, oraz przeprowadzenie seminarium pt. „Akademia dobrego rządzenia”. Zakres seminarium obejmować będzie tematy dotyczące: roli programowania strategicznego w rozwoju regionu, dobre i złe praktyki we wdrażaniu programów unijnych, współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi, przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego, wspieranie inicjatyw gospodarczych we współpracy z administracją samorządową, funkcjonowanie systemu informowania o funduszach europejskich, zarządzanie samorządami w zakresie efektywnej absorpcji funduszy unijnych oraz polskie doświadczenia w realizacji projektów z funduszy unijnych oraz we współpracy z Mołdawią.

Dodatkowo zaplanowano odbycie dwóch dwutygodniowych staży przedstawicieli administracji władz miasta Kiszyniów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, umożliwiających zdobycie praktycznych umiejętności dot. systemu informowania o funduszach europejskich. Mołdawscy stażyści zapoznają się z funkcjonowaniem: Urzędu Marszałkowskiego Województwa, Punktów Informacyjnych GPI i Europe Direct, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze, Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego, Lokalnego Punktu Informacyjnego w Żaganiu, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

W celu utrwalenia zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej wydana zostanie publikacja pt. „Akademia dobrego rządzenia dla Mołdawii - nowoczesne metody zarządzania administracją samorządową na przykładzie Województwa Lubuskiego”.

Akademia dobrego rządzenia dla Mołdawii

Projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału i zdolności instytucjonalnej strony mołdawskiej poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat obszarów, które mogą uzyskać wsparcie finansowe UE, praktycznych wskazówek na temat rozwoju gospodarki pod kątem unijnych wytycznych. Zakładamy, że zaproponowana tematyka poszczególnych etapów projektu pozwoli na wprowadzenie w Mołdawii nowych rozwiązań zarówno instytucjonalnych, jak i technicznych. 10 przedstawicieli administracji oraz 2 stażystów władz samorządowych miasta Kiszyniów uzyska praktyczne umiejętności, wiedzę i kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, programowania strategicznego i skutecznego informowania o funduszach europejskich. Ponadto upowszechnienie efektów praktyk dobrego rządzenia w kiszyniowskim samorządzie lokalnym nastąpi poprzez opracowanie i wydanie poradnika pt. „Akademia dobrego rządzenia dla Mołdawii - nowoczesne metody zarządzania administracją samorządową na przykładzie Województwa Lubuskiego”.