Polska pomoc

Afryka Północna

Wprowadzenie

Region Afryki Północnej obejmuje swoim zasięgiem Maroko, Algierię, Tunezję, Libię i Egipt. Od 2011 r. obszar ten jest świadkiem gwałtownych wydarzeń społeczno-politycznych, którym niejednokrotnie towarzyszą konflikty zbrojne i akty przemocy. Narastające przez lata niezadowolenie szerokich grup społecznych wynikające z pogarszających się warunków życia i coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej (wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży, wysokie ceny żywności) w połączeniu z powszechnie panującymi korupcją i nepotyzmem wśród niedemokratycznych reżimów stało u podstaw wybuchu protestów społecznych i przemian określanym mianem „Arabska Wiosna”.

Reagując na zapoczątkowany wówczas proces transformacji ustrojowych w poszczególnych krajach regionu (w Tunezji, Egipcie i Libii), Polska poparła demokratyczne aspiracje lokalnych społeczeństw i podjęła decyzję o udzieleniu wsparcia procesowi przemian ustrojowych poprzez współpracę rozwojową oraz dzielenie się polskimi doświadczeniami z okresu transformacji. W rezultacie Tunezję i Libię włączono jako kraje priorytetowe regionu Afryki Północnej do Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015. W ramach tematycznych priorytetów – demokracji i praw człowieka oraz transformacji systemowej  realizowanych na rzecz tych krajów, Polska zamierza: wspierać profesjonalizację i rozwój administracji publicznej, promować ochronę środowiska oraz wspierać grupy defaworyzowane społecznie.

Po obaleniu niedemokratycznych reżimów kraje regionu stanęły przed koniecznością budowy od podstaw demokratycznych i sprawnych struktur państwowych, nie dysponując przy tym własnym doświadczeniem czy stosowną wiedzą. Stąd też przekazywanie polskich doświadczeń transformacji ustrojowej będzie sprzyjać budowie nowoczesnej administracji zdolnej do zapewnienia efektywnego zarządzania państwem i właściwego komunikowania się ze społeczeństwem.

W okresie gwałtownych i przyśpieszonych przemian społeczno-politycznych, osoby najsłabsze i najbiedniejsze często ponoszą największe koszty społeczne i gospodarcze procesu transformacji. Dlatego też istnieje potrzeba wsparcia działań  mających na celu integrację społeczną osób z grup defaworyzowanych społecznie, w tym poprawę systemu ich kształcenia i aktywizację zawodową. Równie istotnym jest też podniesienie efektywności działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz wsparcia tych grup.

Polska współpraca rozwojowa na rzecz Afryki Północnej realizowana jest w głównej mierze poprzez działania polskich organizacji pozarządowych (projekty finansowanie poprzez Fundację Solidarności Międzynarodowej), inicjatywy podejmowane przez polskie placówki zagraniczne (system małych grantów), a także organy administracji rządowej.

powrót

Afryka Północna - kraje priorytetowe polskiej pomocy

Działalność w 2013 r.

W 2013 r. współpraca rozwojowa w dalszym ciągu koncentrowała się na Tunezji i Libii - państwach priorytetowych w regionie Afryki Północnej - którym Polska przekazuje własne doświadczenia z okresu transformacji w celu wsparcia zachodzących tam procesów przemian demokratyzacyjnych i transformacyjnych (zobacz pełną listę projektów).

W ramach konkursu grantowego „Wsparcie demokracji 2013”, finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej i realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, polskie organizacje pozarządowe wdrożyły 4 projekty na rzecz Tunezji, które dofinansowano w łącznej wysokości 759 430 PLN. Sama Fundacja ze środków przekazanych w kwocie 326 780 PLN przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zrealizowała projekt, w ramach którego w Tunezji zorganizowane zostały warsztaty z udziałem polskich ekspertów dla przedstawicieli tunezyjskiej administracji, mediów i organizacji pozarządowych, połączone ze stażami dla Tunezyjczyków w Polsce.

W ramach priorytetu profesjonalizacja i rozwój administracji publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP zrealizowało projekt pn. Wzmocnienie systemu zarządzania migracjami w Tunezji w obszarze ochrony granic dofinansowany przez polskie MSZ w kwocie 192 381 PLN. W ramach projektu prowadzone były warsztaty z zakresu zarządzania ochroną granic z udziałem strony tunezyjskiej oraz przedstawicieli polskiej administracji publicznej i NGOs, a także staże administracji tunezyjskiej w ośrodku szkoleniowym SG w Kętrzynie.

Na rzecz Tunezji i Egiptu zrealizowane zostały 2 projekty w ramach systemu małych grantów o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej równowartość 129 061 PLN.

We wrześniu 2013 r. Departament Współpracy Rozwojowej MSZ wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej zorganizował w Warszawie szkolenie SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise) dla grupy 50 libijskich urzędników, w tym przedstawicieli m.in. Generalnego Kongresu Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Finansów. Oprócz przeprowadzenia symulacji komputerowych z zakresu zarządzania strukturami państwowymi w okresie transformacji ustrojowej, program pobytu libijskiej delegacji obejmował także spotkania z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, przedstawicielami sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Polsko-Libijskiej Grupy Parlamentarnej.

Łączna wartość projektów zrealizowanych na rzecz krajów Afryki Północnej w ramach polskiej współpracy rozwojowej wyniosła 1 867 652 PLN.

powrót

w górę

Tagi