Polska pomoc

22. Sesja Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

 

Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej w MSZ, Krzysztof Stanowski, w imieniu Wysokiej Przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Catherine Ashton, wziął udział w 22. Sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, która odbyła się w Lomé w dn. 21-23 listopada br.

 Przedmiotem debat członów parlamentów 78 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Parlamentu Europejskiego były problemy związane z wpływem zadłużenia krajów rozwijających się na świadczoną pomoc rozwojową, z kryzysem żywnościowym i niestabilną sytuacją polityczną w Rogu Afryki (w tym w Somalii), z konsekwencjami „Wiosny Arabskiej" dla regionu Afryki Subsaharyjskiej, wyłączeniem społecznym i ekonomicznym osób niepełnosprawnych w krajach rozwijających się, jak również z kwestiami przyszłego partnerstwa pomiędzy Unią Europejską, a krajami AKP po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Omawiano również problemy związane z możliwymi skutkami obecnego kryzysu finansowego dla procesu świadczenia unijnej pomocy rozwojowej, proces transformacji demokratycznej w Togo oraz przyszłość współpracy partnerskiej pomiędzy UE, a krajami AKP-sygnatariuszami Umowy z Kotonu. Zgromadzenie Parlamentarne przyjęło rezolucje ws. wpływu zadłużenia państw AKP na świadczoną pomoc rozwojową, ws. kryzysu żywnościowego w Rogu Afryki (szczególnie w Somalii), a także ws. skutków „Wiosny Arabskiej" dla regionu Subsaharyjskiego.

Minister Stanowski wskazał w swoim wystąpieniu na istotną rolę Wspólnego AKP-UE Zgromadzenia Parlamentarnego, jako platformy dialogu, partnerskiej współpracy oraz kształtowania konstruktywnych rozwiązań w polityce UE i rządów krajów AKP na rzecz pokonania problemów stwarzanych przez obecne wyzwania lokalne, regionalne i globalne. W tym kontekście nawiązał do sytuacji kryzysowej w Rogu Afryki oraz regionalnych skutków „Wiosny Arabskiej". Potwierdził respektowanie zobowiązań podjętych przez UE wobec krajów AKP niezależnie od obecnego kryzysu strefy euro. Minister Stanowski odniósł się również do niektórych wydarzeń ujętych w programie pracy polskiej Prezydencji, w tym do prac prowadzonych nad oceną dotychczasowej pomocy świadczonej przez UE w ramach 10. edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz do stanu prac nad kolejną edycją tego instrumentu wsparcia, seminarium na temat strategii pomocy rozwojowej na rzecz Afryki z wykorzystaniem doświadczeń nowych państw członkowskich UE, zorganizowanym w lipcu br. przez Parlament RP, Stowarzyszenie Europejskich Parlamentarzystów na rzecz Afryki (AWEPA) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych MSZ, jak również do IV Forum Wysokiego Szczebla ws. efektywności pomocy, które odbędzie się w Pusan w dn. 29 listopada - 1 grudnia br.    

Minister Krzysztof Stanowski udzielił również szczegółowych odpowiedzi na serię licznych pytań dotyczących m.in.: finansowania przez UE pomocy rozwojowej w ramach kolejnej edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju, stanu i perspektyw współpracy handlowej w ramach negocjowanych Umów o Partnerstwie Gospodarczym EPAs oraz uwarunkowań WTO i projektowanych przepisów dot. dostępu do rynku unijnego, postępu globalnych negocjacji w zakresie zmian klimatu oraz oczekiwanych wyników COP17 w Durban, stanu ratyfikacji Umowy z Kotonu i przyszłości partnerskiej współpracy UE ze stroną AKP, polityki UE w zakresie wsparcia zrównoważonego rozwoju miast, rozwoju infrastruktury oraz zwiększenia dostępu krajów rozwijających się do źródeł energetycznych. Wypowiedzi Ministra Stanowskiego spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem, w tym w szczególności dotyczące obrony więźniów politycznych w Erytrei.

w górę

Tagi